top of page
Search

Pan, Mój Dobry Pasterz

Ez 34, 11-12. 15-17

Tak mówi Pan Bóg: ,,Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.


Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisku" – mówi Pan Bóg. ,,Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie".


Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: ,,Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły".


Ps, 23, 1-6

1 Psalm. Dawidowy.

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.

2 Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

3 przywraca mi życie.

Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoje imię.

4 Chociażbym chodził ciemną doliną,

zła się nie ulęknę,

bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska

dodają mi otuchy.

5 Stół dla mnie zastawiasz

wobec mych przeciwników;

namaszczasz mi głowę olejkiem;

mój kielich jest przeobfity.

6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pańskim

na długie dni.


Mt 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:


,,Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.


Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!


Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.


Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”


A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.


Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!


Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.


Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”


Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.


I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego".


Pismo Święte wielokrotnie stawia człowieka przed obrazem Boga: dobrego pasterza. W kulturze starożytnego wschodu mianem pasterza określano królów i władców ze względu na fakt, iż figura pasterza utożsamiana jest z dobrym zarządzaniem, troską, dbałością o dobrobyt i bezpieczeństwo. We wszystkich wyżej przytoczonych fragmentach taki obraz Boga otrzymujemy. Z Księgi Ezechiela dowiadujemy się, że Bóg sam będzie zabiegał o nasze bezpieczeństwo, będzie nas ochraniał od zła i umacniał.

Psalm 23 ukazuje nam drogę człowieka jako "owcy" z trzody Pańskiej. Bóg pozwala mu zażyć odpoczynku w bezpiecznym miejscu, prowadzi go po właściwych ścieżkach, aby nie zbłądził, nawet gdy spotyka go nieszczęście, a zło jest dookoła; nie ma się czego bać bo "pasterz" choć nie widoczny w ciemności jest przy nim obecny, czego znakiem są jego kij i laska. Finalnie Bóg prowadzi człowieka do swojego domu, gości go i okazuje troskę, dba o jego dobrobyt i bezpieczeństwo.

I wreszcie Ewangelista Mateusz przedstawia nam w słowach Jesusa drogę do zostania "owcą" w stadzie Pańskim. Przedstawia rozdzielenie przez pasterza ludzi na sprawiedliwe owce i niesprawiedliwe kozły, które to owce osadzi w domu Ojca (zadba o ich dobrobyt i bezpieczeństwo), a kozły z kolei pośle diabłu i jego aniołom na potępienie.


Bóg pragnie mieć nas w swoim stadzie, pragnie dać nam bezpieczeństwo, pragnie dbać o nas i opiekować się nami; taka jest jego natura, jest on jednak sprawiedliwy i pragnie abyśmy swoim postępowaniem zdobyli jego miłość i troskę. Tym czego od nas oczekuje, aby mógł nam dać swą dobroć i miłość są dobroć i miłość właśnie. Nie tylko do Niego, ale także do drugiego człowieka. Tylko tyle; aż tyle. Niebo czeka, wystarczy po nie sięgnąć.


Andrzej Satoła


ⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020


Photo by https://www.pexels.com/pl-pl/@nick-bondarev

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!

bottom of page