top of page
Search

Części Mszy Świętej

Większość z nas wie, że w niedziele i w święta trzeba iść do kościoła. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że ważna jest nie tylko fizyczna obecność podczas Eucharystii, ale także znajomość przebiegu Mszy Świętej. Dzięki tej wiedzy możemy w pełni zaangażować się i przeżywać liturgię. Stać się świadomym uczestnikiem. Dlatego w dalszej części wpisu możesz znaleźć rozpisany przebieg Mszy Świętej. Z podziałem na cztery części: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eucharystyczna i obrzędy końcowe.

OBRZĘDY WSTĘPNE

 • PROCESJA WEJŚCIA

„Po zgromadzeniu się ludu, kiedy kapłan wraz z diakonem i usługującymi udaje się do ołtarza, intonuje się śpiew na wejście. Śpiew ten rozpoczyna celebrację, umacnia jedność zgromadzonych, wprowadza ich umysły w przeżywanie misterium okresu liturgicznego lub święta oraz towarzyszy procesji kapłana i usługujących.”

 • POZDROWIENIE OŁTARZA

Po przyjściu do prezbiterium kapłan, diakon i usługujący oddają cześć ołtarzowi przez

głęboki ukłon. Na znak czci kapłan oraz diakon całują ołtarz; kapłan według uznania okadza krzyż i ołtarz.”

 • ZNAK KRZYŻA I POZDROWIENIE LUDU.

Po śpiewie na wejście kapłan, stojąc na miejscu przewodniczenia, razem z całym zgromadzeniem wykonuje znak krzyża; następnie przez pozdrowienie oznajmia zgromadzonej

wspólnocie obecność Pana. Poprzez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ujawnia się misterium

zgromadzonego Kościoła.”

 • WPROWADZENIE DO LITURGII DNIA.

„Kapłan albo diakon lub świecka osoba usługująca może w bardzo

krótkich słowach wprowadzić wiernych w treść Mszy świętej danego dnia.”

 • AKT POKUTNY

„Kapłan wzywa do aktu pokuty, jaki po krótkiej chwili milczenia spełnia cała

społeczność w formie wspólnego wyznania, kapłan zaś kończy je absolucją, która jednak nie posiada skuteczności sakramentu pokuty.”.

 • KYRIE ELEISON.

 • GLORIA

„Chwała na wysokości to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Hymnu tego nie można zastępować innym tekstem”

 • KOLEKTA.

„Następnie kapłan wzywa lud do modlitwy; wszyscy razem z kapłanem zachowują chwilę milczenia, aby sobie uświadomić, że stoją w obliczu Boga i wyrazić w sercu swoje prośby. Wtedy kapłan wygłasza orację, którą zwykło się nazywać „kolektą” i w której wyraża się charakter celebracji”

W każdej kolekcie wyróżniamy: inwokację skierowaną do Boga, uzasadnienie prośby, często ze wzmianką o obchodzonym misterium, samą prośbę i dłuższe zakończenie.

LITURGIA SŁOWA

 • CZYTANIA BIBLIJNE

Pierwsze czytanie jest zwykle fragmentem ze Starego Testamentu lub z Dziejów Apostolskich i następuje podczas każdej Mszy Świętej. Z kolei drugie czytanie pochodzi z Dziejów Apostolskich, z Listów albo z Apokalipsy. Pojawia się wyłącznie w niedzielę lub uroczystości.

 • PSALM RESPONSORYJNY

„Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który jest integralną częścią Liturgii słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie, gdyż sprzyja medytacji nad słowem Bożym.”

 • AKLAMACJA PRZED CZYTANIEM EWANGELII

„Po czytaniu bezpośrednio poprzedzającym Ewangelię wykonuje się Alleluja lub inny śpiew przewidziany w rubrykach zgodnie z wymogami okresu liturgicznego. Aklamacja ta stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę.”

 • HOMILIA ”Homilia, będąca częścią liturgii, jest bardzo zalecana. Stanowi bowiem pokarm konieczny dla podtrzymania chrześcijańskiego życia. Winna być wyjaśnieniem jakiegoś aspektu czytań Pisma świętego albo innego tekstu spośród stałych lub zmiennych części Mszy danego dnia, z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy”

 • WYZNANIE WIARY

„Wyznanie wiary, zmierza do tego, aby cały lud zgromadzony dał odpowiedź

na słowo Boże zwiastowane w czytaniach Pisma świętego i wyjaśnione w homilii oraz przez

wypowiedzenie reguły wiary według formuły zatwierdzonej do użytku liturgicznego przypomniał sobie i uczcił wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii.”

 • MODLITWA POWSZECHNA

„W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud w pewien sposób odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swą wynikającą z chrztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich”

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 • PRZYGOTOWANIE DARÓW

„Na początku Liturgii eucharystycznej przynosi się do ołtarza dary, które staną się Ciałem i

Krwią Chrystusa.”

 • MODLITWA NAD DARAMI

„Po złożeniu darów na ołtarzu i zakończeniu związanych z tym obrzędów kapłan wzywa

wiernych, aby się modlili razem z nim. Następnie modlitwą nad darami kończy przygotowanie darów i przygotowuje zgromadzenie do Modlitwy eucharystycznej.”

 • MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

W niej liturgia Eucharystii osiąga swój szczyt. Jest kulminacyjną i centralną częścią całej akcji liturgicznej. Składają się na nią:

a) Dziękczynienie, w którym kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa Mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta lub okresu.

b) Aklamacja: całe zgromadzenie, łącząc się z mocami niebios, śpiewa Święty. Aklamację tę, stanowiącą część modlitwy eucharystycznej, wykonuje cały lud razem z kapłanem.

c) Epikleza: to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha

świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią

Chrystusa, i by niepokalana Hostia, przyjmowana w Komunii świętej, przyczyniła się do

zbawienia tych, którzy ją będą spożywać.

d) Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja: poprzez słowa i czynności Chrystusa dokonuje się Ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy swoje

Ciało i Krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina, dał Apostołom do spożywania i

picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium.

e) Anamneza: spełniając nakaz otrzymany poprzez Apostołów od Chrystusa Pana, Kościół sprawuje pamiątkę samego Chrystusa, wspominając zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.

f) Ofiarowanie: sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony, w

Duchu Świętym składa Ojcu nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali

nie tylko niepokalaną Hostię, lecz by się także uczyli samych siebie składać w ofierze, i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich .

g) Modlitwy wstawiennicze: wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim, jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im wysłużył przez swoje Ciało i Krew.

h) Końcowa doksologia: wyraża ona uwielbienie Boga; jej potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem jest aklamacja Amen.

OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

 • MODLITWA PAŃSKA

„W modlitwie Pańskiej prosimy o codzienny chleb, który kojarzy się chrześcijanom

zwłaszcza z chlebem eucharystycznym, a także błagamy o odpuszczenie grzechów, aby

prawdziwie święci przyjmowali święte dary.”

 • OBRZĘD POKOJU

„Obrzęd pokoju, w którym Kościół prosi o pokój i jedność dla siebie samego i

dla całej ludzkiej rodziny, wierni zaś okazują sobie trwającą w Kościele komunię i miłość,

zanim przyjmą Najświętszy Sakrament.”

 • ŁAMANIE CHLEBA

 • KOMUNIA

 • Modlitwa po komunii

OBRZĘDY KOŃCOWE

 • OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Są nie obowiązkowym elementem Mszy Świętej, dlatego można je usłyszeć głównie w niedzielę.

 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Błogosławieństwo poprzedzone jest wezwaniem „Pan z wami” zapewniającym o Jego obecności i błogosławieństwie.

 • ROZESŁANIE

Chrześcijanin, w którym jest obecny Chrystus, posłany jest, by nieść Go światu.Gosia Dziżaⓒ Kiedy klękać w kościele? 2020


ŹRÓDŁO:

Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego - Kongregacja Ds. Kultu Bożego

I Dyscypliny Sakramentów


Obraz Tomasz Mikołajczyk z Pixabay

159 views0 comments

Recent Posts

See All

Nuntio!